Návod na montáž polykarbonátových desek

Deska se zpracovává včetně ochranné folie (po stržení fólie je deska citlivá na poškrábání + dojde ke vzniku dočasného elektrostatického náboje). Na fólii vyznačíme (nejlépe fixou) požadované rozměry.

Vlastní řezání lze provádět vhodnými nástroji, tj. vysokootáčková pila (do 4500 min-1) s vícezubým kotoučem na plasty nebo nůž (desky do tloušťky 10mm). Doporučujeme pracovat s vodící lištou.

Pokud se desky upravují v šířce, je nejvhodnější, aby řez probíhal max. 3 mm od stěny komůrky, jinak může dojít k deformaci desky při utahování horní lišty a k nebezpečí vzniku netěsností.

Případné piliny vniklé do komůrek lze lehce odstranit stlačeným vzduchem (kompresor, výfuková strana vysavače). Menší účinnost má opatrné poklepání otevřenou stranou desky o zem. Pozor - všechny tyto operace se musí provádět s deskou, která je stále opatřena ochrannou fólií.


Otevřené konce komůrek musí být vhodným způsobem chráněny proti pronikání prachu a nečistot. Kondenzace uvnitř komůrek je nevyhnutelná. Z důvodu odvodu případného kondenzátu musí být komůrky desek orientovány po spádu. Respektujte min. doporučený sklon střechy a pravidla pro uzavírání komůrek: Otevřené konce komůrek musí být vhodným způsobem chráněny proti pronikání prachu a nečistot. Při běžných podmínkách se doporučuje: Horní hranu utěsnit jak nejvíce je možné (např. zalepení neprodyšnou hliníkovou páskou + ukončovací "U nebo L" profil).Dolní hranu z důvodu lepšího odvodu zkondenzované vlhkosti v komůrách utěsnit jak je nutné (stačí použít pouze ukončovací "U" profil nebo použít perforovanou pásku).

V náročných podmínkách (jemný prach, sváření nebo výfukové plyny) se doporučuje uzavřít oba konce desek neprodyšnou těsnící hliníkovou páskou. Vždy doporučujeme zajistit konce komůrek opatřené těsnícími páskami polykarbonátovým nebo hliníkovým U-profilem.Sklon střechy musí být min. 5o (90 mm/m) aby byl zajištěn odtok dešťové vody a spolehlivost těsnění včetně samočistícího efektu desek dešťovou vodou.

Respektujte únosnost desek vůči sněhu a větru.

Je velmi důležité opatřit všechny kontaktní plochy nosné konstrukce spodní těsnící pryží kompatibilní s polykar- bonátovými deskami.Při instalaci je třeba počítat s tepelnou roztažností desek (3 mm/m ve všech směrech), proto je používán systém beztmelého zasklívání, tzn. upevňování desek k nosné konstrukci pomocí hliníkových přítlačných lišt s pryžovým těsněním. Otvory pro šrouby v těchto lištách by neměly mít vetší osovou rozteč než 330 mm.Vyhněte se používání šroubů přímo do PC desek, v případě nutnosti respektujte roztažnost a používejte přítlačné terčíky nebo silikonové či jiné podložky. Neutahujte příliš použité šrouby, aby nevznikaly prohlubně.Pro vrtání lze použít komerčně běžné ocelové vrtáky bez změněného nábrusu. Nepoužívejte žádné řezné oleje. 


Pro vodorovné připevnění PC desek ke konstrukci se nepoužívají krycí lišty (za těmito lištami by se zadržovala voda, listí a jiné nečistoty) - jako náhradu připevňovacího prvku lze použít přítlačný terčík s nylonovou podložkou (rovněž 3 ks na 1 bm - jako krycí lišty).

PC desky pokládejte na nosnou konstrukci stranou s UV filtrem nahoru (tato strana je opatřena popsanou PE folií se symboly a montážními pokyny), bílou folií dolů.
Desky jsou pochozí pouze s použitím podloženého prkna, které roznese tlak.

Používejte jen kompatibilní hmoty (silikon neutral). Zabraňte vnikání částeček a výparů do komůrek. Nespojujte komůrkové PC desky lepením. Dutinkové PC desky nelze upravovat pomocí tepelného tváření